Skolan är alltid viktigast för L

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunalrådet Eric Hesselius är etta på Liberalernas valsedel.
Foto: Magnus Carlsson
Svar till signaturen Sosse. Bra att vi är överens om att skolan är viktigast. En bra skola som elever lämnar med godkända betyg är svaret på nästan alla samhällsproblem vi har och det är därför vi Liberaler alltid sätter skolan först. Sossen får gärna kalla det för ”gammal skåpmat” men för oss är skola genuint viktig. Självklart tar Liberalerna ett stort ansvar för skolan i Kristinehamn och det har vi visat men vi vill mer.

Vi har under den senaste mandatperioden bland annat varit med och tillskjutit extra pengar till skolan, vi har lagt förslag i skolnämnden om utveckling av fritidsgårdsverksamheten, när andra partier lagt all sin kraft på skolors lokalisering har vi lyft vikten av skolans innehåll och kvalitet.

På Liberalernas förslag har samarbete mellan skolan och socialtjänsten stärkts genom projektet ”VI - Viktiga insatser” som nu genomförs och permanentas i kommunens organisation. Syftet är bland annat att genom individanpassade insatser minska antalet ”hemmasittare”.

Vi tog initiativet till den genomlysning av förskolan som nu genomförs vilket är bra men det räcker inte. Liberalerna har inte motsatt sig de satsningar som skett inom skolan under den senaste mandatperioden, dock anser vi att satsningarna inte har varit tillräckliga i förhållande till de utmaningarna som vi står inför. Liberalerna föreslår en total genomlysning av skolan med kunskapsinhämtning både av pedagogiken och organisationen i syfte att säkerställa att vi använder de resurser vi har på bästa sätt och att de metoder vi jobbar med är de bästa för att elever ska klara sin skolgång med godkända betyg. Vi vill arbeta med resursfördelningen i skolförvaltningen för i möjligaste mån ta bort stuprören mellan de olika skolenheterna för att bättre nyttja de resurser vi har, både personalresurser och ekonomi. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att frigöra resurser från andra verksamheter så de kan satsas i skolan.

Socialdemokraternas vision att trycka in alla elever i samma klass i jämlikhetens namn har misslyckats och därför vill vi införa särskilda undervisningsgrupper för att ge barn med särskilda behov det stöd de behöver.

Vi vet att det fattas pedagoger i hela Sverige och det är viktigt att vi i Kristinehamn får behålla de vi har. Vi ska fortsätta utveckla möjligheten till kompetensförhöjning för vår personal. Det är genom vidareutbildning, god arbetsmiljö, en rimlig lön och möjligheten att påverka sin arbetssituation som Kristinehamns kommun blir en attraktiv arbetsgivare.

Skollokaler är viktiga för arbetsmiljön och vi vill att de planerade renoveringarna ska genomföras. Vi anser också att en extra satsning bör göras på Djurgården och vi föreslår därför att det nuvarande högstadiet på Djurgårdskolan som är i mycket dåligt skick rivs och ersätts med en helt ny modern skola för att skapa en attraktiv arbetsplats både för elever och personal.

Vi vill satsa på tryggheten i skolan bland annat genom att införa förväntansdokument mellan skolor och föräldrar, ersättningskrav för elever som begår skadegörelse och införa konsekvenstrappor som ska redovisa vilka konsekvenser regelövertramp medför för eleverna. Vi anser att våra skolor ska vara stängda för obehöriga för att öka tryggheten för elever och lärare.

Vi vill göra mer för skolan men på grund av det politiska läget som uppstått har det inte varit möjligt. Centerpartiets val att lämna Kristinehamnssamverkan har inneburit hoppande majoritet i alla nämnder och styrelser och gjort att ett genomgripande förändringsarbete för ökad måluppfyllelse i skolan inte gått att genomföra så som vi vill se det genomfört.

Ska vi lyckas med att skapa Värmlands bästa skola i Kristinehamn så krävs det en målmedveten politik och ett tydligt politiskt ledarskap och det står Liberalerna för.

Eric Hesselius, Liberalerna i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.