Kristinehamn en attraktiv och hållbar kommun - med en kommunekolog

Insändare
PUBLICERAD:
Sällskapet för naturskydd hoppas kommunen kan anställa en kommunekolog.
Foto: Bengt Brunsell
Förra året antog fullmäktige en ny översiktsplan, som övergripande inriktning och mål för den fysiska planeringen anges bland andra, ”Attraktiva livsmiljöer och ett välfungerande vardagsliv för alla”. Som en strategi nämns att ”Erbjuda lättillgängliga rekreationsområden i anslutning till tätorterna”, och att ”Grönskan och naturen i våra tätorter fyller såväl ekologiska, sociala som kulturella värden”.

År 2020 blev Kristinehamn medlem i projektet ”Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner”, med avsikt att få stöd för hur man lokalt kan arbeta med FN:s Agenda 2030, för en ekonomisk, social och miljömässig, globalt hållbar utveckling.

Förra året gick också kommunens miljösamordnare i pension och skogsförvaltaren sade upp sig och arbetar nu i en annan kommun. – Tjänsterna har inte återbesatts. Kompetens inom miljö-, naturvård och skogsskötsel har förlorats, arbetsuppgifterna delas nu mellan flera tjänstepersoner som redan tidigare haft fullt upp att göra. Självklart måste kommunen ersätta den kompetens som gått förlorad och anställa en person med ekologisk och biologisk kompetens. – En kommunekolog.

En kommunekolog kommer vara en gemensam resurs som bidrar med sin kompetens till framförallt tekniska förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt planeringsavdelningen. Det finns viktiga arbetsuppgifter kring friluftslivet såsom vandringsleder, cykelleder och andra friluftsanläggningar. Inom kommunens skogsförvaltning krävs bedömningar och ställningstaganden för att gynna biologisk mångfald, naturvärden och friluftsliv. Flera öar i naturreservatet Vänerskärgården ägs av kommunen och marknadsförs aktivt, här krävs en ökad skötsel i dialog med länsstyrelsen. En annan viktig uppgift är att ansöka om delfinansiering till viktiga miljö- och klimatsatsningar med hjälp av statliga bidrag, t.ex. lokala naturvårdsprojekt som LONA och LOVA.

Kommunerna, som har det huvudsakliga ansvaret för den fysiska planeringen, spelar en central roll i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling. Kristinehamn står sannolikt inför en period av tillväxt, det är då viktigt att förstärka kommunens kompetens för att svara upp mot denna roll. En sådan förstärkning innebär inte bara att ytterligare kompetens tillförs, utan avlastar också andra befattningshavare, som i större utsträckning kommer kunna ägna sig åt sina respektive ansvarsområden. Naturskyddsföreningen i Kristinehamn vill, önskar och hoppas att det i pågående budgetarbete skapas ekonomiskt utrymme för att anställa en kommunekolog.

Sällskapet för Naturskydd

Christina Brunsell, ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.