Svenska kyrkans skog i Guds skapelseplan

Miljö
PUBLICERAD:
POSK ger sin syn på skogen.
Foto: Helena Landstedt/TT
Jordens skogar diskuteras för närvarande i många olika sammanhang, inte minst i samband med den stora ödesfrågan om jordens miljö och klimat.

Utifrån ekologiska, sociala, teologiska, etiska och ekonomiska dimensioner är detta en aktuell och mycket viktig fråga, inte minst för Svenska kyrkan. I dokumentet Färdplan för klimatet fastslås att kyrkans egen klimatpåverkan måste minska och att klimatneutralitet avseende den egna verksamheten ska uppnås senast år 2030.

Som en av Sveriges största skogsägare, så har Svenska kyrkan ett stort ansvar för att skogen sköts på bästa sätt. Allt sedan medeltiden har skogen med dess ekonomiska avkastning bidragit till verksamheten i församlingarna. Samtidigt ingår det i uppdraget att värna om Guds skapelse med all dess underbara mångfald och artrikedom. Det är denna komplicerade och nödvändiga balansgång som hela tiden måste prägla skogsbruket, inte bara i Karlstads stift utan i hela Svenska kyrkan. De ekonomiska behoven får inte innebära att den biologiska mångfalden minimeras och att koldioxidutsläppen ökar. Vår förhoppning är att Svenska kyrkan kan gå i bräschen och bli ett föredöme för alla skogsägare, oavsett hur mycket skog man äger!

När det gäller Karlstads stift, så vill vi verka för att djupgående dialog i stiftsstyrelse och egendomsnämnd fortsätter utifrån dessa perspektiv. Balansen mellan avkastning och värnandet om Guds skapelse får inte rubbas! Detta samtal behöver föras på såväl församlingsnivå, som nationellt, så att kyrkans egna medlemmar uppmärksammar och förstår allvaret.

Vi vet att denna fråga för närvarande diskuteras i alla stiften och att stiften även har valt att samverka nationellt gällande certifieringar och riktlinjer. Som en konsekvens därav, anser vi det vara viktigt att frågor om skogsbruket ges ett tydligt utrymme i både årsredovisning och i den årliga skrivelsen Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå.

Vi uppmanar Kyrkostyrelsen att redovisa hur skogsbruket inom Svenska kyrkan bidrar till att skogens mångfald bevaras, hur skogsekosystemens funktioner säkras samt hur viktiga kulturmiljöer värnas för framtiden. Kristet förvaltarskap kombinerat med Kyrkans tro och lära gällande skapelsen måste hela tiden hållas levande!

Stig Axelsson, kandidat, POSK för kyrkofullmäktige, Kristinehamn, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Medmotionär gällande motion Hållbart skogsbruk 2021.69 i årets kyrkomöte.

Ola Magnusson, kandidat, POSK för kyrkofullmäktige, Kristinehamn, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.