Vindkraftsindustri på Ölmeåsen

Miljö
PUBLICERAD:
Den planerade vindkraftparken i Ölme fortsätter att engagera.
Foto: Roland Svensson
Regeringen har ålagt oss konsumenter en ”miljöskatt” på plastpåsar för att minska utsläpp av mikroplaster i åar, älvar, sjöar och hav. I samma andetag förordar man en gigantisk utbyggnad av vindkraft i riket.

Vindkraften med sina plastbelagda vingar släpper ifrån sig en ansenlig mängd mikroplast över tid. Dessutom får vindkraftsbolagen betalt för dessa utsläpp med s k elcertifikat. Det är vi elkonsumenter som betalar dessa elcertifikat via elräkningen. Vattenfall skriver på sin hemsida: Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2045. Detta luktar dubbelmoral.

Scenario: Ölmeåsen med sina 13 verk kommer enligt Bertil Persson, teknisk dr, docent i byggnadsmaterial, att under en period på 20 år släppa ut en ansenlig mängd epoxiplast och glasfiber (cirka 20 ton). Dessa mikroplaster sprids ut i Lövåssjön, Suttertjärn, Markvattnet och angränsande vattendrag. Så småningom ökar detta på mängden mikroplaster i de hav som ”plastpåseskatten” skulle förhindra. Fåglar och däggdjur kommer att drabbas av dessa mikroplaster i sitt födointag. Rakbladsvass glasfiber kan inte vara bra som föda. Länsstyrelsen i Värmland har etablerat naturreservatet Klämmeshöjden, som ligger inom den tilltänkta vindkraftsindustrin. I nära anslutning finns en tjäderspelplats som varit aktiv i minst 20 år. Vindkraftsbolaget har nu ansökt att få bygga väg för transport och service genom naturreservatet. Detta skulle vara förödande för vårens tjäderspel och för andemeningen med ett naturreservat på Klämmeshöjden.

Det är inte bara under byggtiden som vägar och uppställningsplatser kommer att användas. Även under driftstiden för service och reparationer kommer vägar och uppställningsplatser att vara kvar. När verken efter en tid är uttjänta - kommer de att rivas? Kommer Ölmeåsen att återställas? Eller kommer den att stå kvar och vittna om ett felaktigt beslut i kommunfullmäktige den 25 maj 2021?

Lennart Sundberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.