Vindkraft – en ren ”snurra”

Miljö
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:

Svar till signaturerna "Pangsonist”, "Rena snurren" m.fl.

Nej, Miljöpartiet kan inte styra vädret som ”Pangsonist” menar. Men ändrar man förutsättningarna för kolets kretslopp påverkas växthuseffekten och därmed temperaturen på jorden, alltså klimatet. Vädret här och nu kan Miljöpartiet inte påverka, men vi kan alla bidra till att minska klimathotet. Människan håller på att skapa klimatförändringar som medför effekter på planeten som vare sig djur, natur eller människa är vana vid. Det riskerar att destabilisera bland annat livsmedelsproduktion och livsmiljö.

Vi måste få ett fossilfritt samhälle och följa de klimatmål som antagits, för att på så sätt inspirera andra stater att se fördelarna med en stark grön ekonomi, på väg mot en mer hållbar värld.

”Rena Snurren” skriver att Miljöpartiet vill sälja resterande vildmark för att bygga vindkraftverk i Ölme. Men, som insändaren själv skriver, ligger den föreslagna vindparken på privat mark.

Det finns för- och nackdelar med alla olika energikällor. Beträffande vindkraften önskar vi självklart att den ska placeras med så liten påverkan som möjligt, och att denna påverkan utreds i varje enskilt fall.

I Ölmes fall har planeringsprocessen pågått i många år. Kommunen pekade redan 2008 ut just detta område som lämpligt för vindkraft.

I kommunens förslag till ny översiktsplan (långsiktig plan för markanvändning och byggande) föreslås prioritering av de områden där beslutade tillstånd om vindkraft finns, däribland i Ölme. Förslaget har varit på samråd hos kommuninvånarna och kommunstyrelsen har ställt sig bakom det.

Det kommunen nyligen prövade var om lokaliseringen av vindkraftsparken ur allmän synpunkt anses olämplig till följd av att verkens totalhöjd ökar från 150 m till 200 meter. Mark- och miljödomstolen har krävt ett yttrande i frågan från kommunen. Miljö- och naturpåverkan har åter bedömts och man har inte funnit tillräckliga skäl att avbryta det arbete som exploatören utfört under flera års tid.

Inte heller länsstyrelsen Värmland har haft någon erinran mot begäran om ändringstillstånd.

Tiden vi har på oss för att nå fossilfrihet krymper för varje dag. Temperaturen stiger och glaciärerna smälter. Förnybara energikällor behövs, varje års fördröjning för oss närmare en klimatförändring som påverkar hela jorden. Att ändra alla tidigare bedömningar som gjorts under årens lopp om vindparken i Ölme var inte aktuellt, men beslutet fattades inte utan vånda. De närboende har kämpat väl för att bevara sin livsmiljö, det har vi stor respekt för.

Ett vindkraftverk kan användas i 25-30 år, kanske mer. Därefter demonteras de, betongen (vars tillverkningsprocess blir allt mindre miljöpåverkande) blir fyllmassa, övriga delar återanvänds eller återvinns. Ägarna ska sedan att återställa marken så att den åter blir brukbar.

Vårt parti har i dagarna presenterat ett förslag om en ny ekonomiskt fördelaktig struktur för vind- och vattenkraft. Vi vill att regioner, kommuner och områden där vind- och vattenkraftverk finns ska få möjlighet till ersättning.

Vidare föreslås att fastighetsskatten för vindkraft tilldelas kommunerna och att invånare erbjuds att köpa andelar i kraftverk, vilket visat sig framgångsrikt i Danmark.

Målet är att fler ska få vara delaktiga i miljömålet om att Sverige senast 2040 helt ska drivas av förnybar el.

Vi uppskattar att miljöfrågor debatteras och att beslut ifrågasätts.

Det är bra att olika aspekter lyfts. På så sätt kan Kristinehamn fortsätta att bidra till en grön omställning i vår fina kommun.

Oscar Askling och Louise Hamilton

Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.