Vad tycker våra styrande politiker om Nordic Papers avloppstub ut i Vänern?

Insändare
PUBLICERAD:
Nordic paper.
Foto: Maria Andersson

Angående Nordic Papers blivande avloppstup.

Enligt NKP artikel kommer Nordic Paper att pumpa ut otroliga 24,6 kubikmeter vatten per sekund med 35 gradigt förorenat avloppsvatten ut i Vänern i sin blivande avloppstub! Om man läser mer noggrant i ansökan står det att utlopps temperaturen kan vara hela 45 grader periodvis. Om NKPs uppgifter stämmer så kommer Nordic Paper att släppa ut över otroliga 2 miljoner kubikmeter med 35–45 gradigt förorenat vatten i Vänern per dygn!

Detta kommer de att göra i en avloppstub mellan Brattsand och Hult, mindre än 500 meter från ett naturreservat. Hela denna Vänerkust är dessutom klassat som ett viktigt riksintresse enligt paragraf 4.2 i miljöbalken.

Bland annat så släpper denna mängd avloppsvatten ut tonvis med syreförbrukande organiskt material bara per dygn och hela 80 000 kg kväve på ett år. Kväveutsläppen ligger över tillåten nivå och mark och miljödomstolen måste ge dispens. Kväveutsläpp är bidragande faktor till övergödning, syrefria bottnar och algblomning. Dessutom så står det i ansökan att de mycket stora mängderna av varmvattnen kan påverka isläggningen i närliggande vikar. ”Påverkan på isläggningen vid grundare vatten (< 4 meter), och då i samband med inledande isläggning, kan inte uteslutas”. Det blir kanske inga långfärdskridskor i vikarna mellan Brattsand och Revsand i framtiden!

Men den största risken är ändå att man får bada en grumlig algsoppbada vid de fina stränderna vid Revsand, Brattsand och Hult. Utsläppen med kväve, fosfor och i kombination med höga temperaturer gör att det blir en ökad risk för algblomning i området. Vassen växer också extra mycket med den tillförda kvävenäringen. Tittar man på sjökortet så ser man att detta är grunda områden och varmt förorenat vatten skitar sig och stiger till ytan och förs med vindarna in mot stränder och närliggande naturreservat. Den finns bara en mindre 20 meters djuphåla i området.

När man planerar för åtgärder med stora risker för miljön måste man ta med ett värsta-scenario i beräkningen. Tyvärr är uppstartproblem och tillbud på våra pappersbruk alltför för vanliga, som utsläppen i Visman 2018, då följer även stora mängder stark lut, såpa och ammoniak med ut i avloppsvattnet.

Bara den enorma mängden varmvatten tycker jag är stor miljöbov i sig själv med tanke på att vi måste bromsa klimatuppvärmningen. Det är konstigt att Nordic Paper med sin spetskompetens inte kan komma fram till en bättre lösning. Den ökade produktionen i Bäckhammar kommer också att öka luftutsläppen, med bland annat mer stoft, svavel, kväveoxider och kolmonoxid.

Vad tycker våra styrande politiker om denna blivande avloppstub i ett fritidshustätt område och dessutom i nära anslutning till badstränder och naturreservat? Hur kommer kommunens Miljö och Byggnadsnämnd att yttra sig angående detta ingrepp i vår skärgårdsmiljö?

Länsstyrelsen ska som ansvarig tillsyningsmyndighet också yttra sig. Men där är högste chefen, Landshövdingen, med och börsintroducerar Nordic Paper!? Det är Länsstyrelsen som ska mäta och kontrollera mängden utsläpp från Nordic Paper.

Den miljökonsekvensbedömning som finns idag har Nordic Paper beställt och betalat för. Eftersom Nordic Paper säger sig vara helt öppna och transparenta så tycker jag att de ska lägga upp sin ansökan inklusive alla bilagor på sin hemsida så alla kan läsa den.

Fiskarn

Svar direkt till Fiskarn från Nordic Paper

Vi tackar återigen ”Fiskarn” för inspel och synpunkter gällande vår planerade produktionsökning och byggnation av ledning för återföring av rent och renat processvatten.

Vi vill återigen lyfta fram att vi är tillverkare av produkter baserade på förnyelsebar råvara, vi producerar papper som är återvinningsbara och bra alternativ till exempelvis plast. Vi underlättar människors vardag med vårt papper som återfinns i många applikationer som vi är vana att ta för givna, och vi jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Dessutom är vi en stor arbetsgivare i regionen, vilket vi har intentionen att fortsätta vara. ”Fiskarns” frågeställningar och påståenden har redan besvarats av oss, varvid vi väljer att inte gå i ytterligare polemik eller svaromål.

Vi önskar dock göra rättningar av ett antal helt felaktiga påståenden. Gällande vattenflöden är den förväntade nivån 24,6 kubik rent och renat processvatten per minut, inte per sekund, som ”Fiskarn” skriver. Vattnet är enligt planen tänkt att gå ut i en djupfåra utanför Natura 2000-område.

Gällande utsläpp av kväve och utsläppsmängden 80 000 kg/år, kan det sättas i relation till andra företag i samma bransch som 2018 släppte ut upp till den dubbla mängden, 160 000 kg/år till Vänern.

Utsläppet till Visman 2018 är inte ett vanligt förekommande utsläpp och vi vill förtydliga att ammoniak inte används vid vår papperstillverkning.

Korrelationen varmvatten och klimatuppvärmning är inte heller relevant i det här sammanhanget. Uppvärmningseffekten vid vår ledning är ytterst lokal och kommer inte påverka medeltemperaturen av Vänern.

Eftersom det är Nordic Paper som ansöker om ett nytt tillstånd är det självklart och enligt lag bolaget som ska utföra och bekosta en miljökonsekvensbeskrivning. Något vi tagit hjälp av oberoende expertis för att göra, som vi också tidigare förklarat. Miljökonsekvensbeskrivningen, inklusive bilagor finns att begära ut vid Vänersborgs tingsrätt.

Marie Stenquist

Kommunikationsdirektör, Nordic Paper

Svar direkt från NKP

Det stod fel i artikeln, sekund i stället för minut, vilket rättades på webben så snart felet uppdagades samt att det var en rättelse i papperstidningen.

I och med detta sätter vi punkt i debatten mellan Fiskaren och Nordic Paper för den här gången.

Mvh Maria Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.