Kommunen svarar om Ölme diversehandel

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till insändare Upprörd – Driftbidrag på 200 000 kronor och Föreningen för byggnadskultur – Bevara Ölme Diversehandel
Vi vill också bevara Ölme Museala Diversehandel och stärka våra besöksmål i centrum!

Bakgrunden till tjänstemannaförslaget om att flytta Ölme museala diversehandel till kulturkvarteret Vågen och påbörja en utvecklingsprocess kring besöksmålet i stadsparken finns beskrivet i den utredning som turismenheten i januari i år fick i uppdrag att utföra tillsammans med kulturförvaltningen, fastighetsavdelningen, gata/park, kansli och planavdelningen. Vi vill förtydliga några punkter:

•Ölme museala diversehandel är inte en privat verksamhet. Det är en kommunalt ägd samling som ställs ut i en lokal som ägs av kommunen och som kommunens turismenhet idag betalar hyra för. Sedan starten 2006 valde kommunen att lägga ut driften av museet inklusive skötsel av Nesjar-fontänen och de offentliga toaletterna i byggnaden på entreprenad till en privat aktör.

•Avtalet för att drifta museet och hyra del av lokalen för caféverksamhet är ett gammalt avtal som träffades 2006, förnyades 2009 och åter igen 2014. Det avtalet löper ut 2019 och är uppsagt av båda parter. Handläggningen av uppdraget att se över en omlokalisering av Ölme museala diversehandel påbörjades direkt efter uppsägningen.

"Vi vill satsa på turismen både i kulturkvarteret och i nya Stadsparken" skriver turistchefen.
Foto: Frida Johansson

•Sedan 2016 finns en lag om upphandling av koncessioner vilket innebär att om kommunen även fortsättningsvis skulle vilja lägga ut driften av museet på en privat aktör så måste det uppdraget konkurrensutsättas. En upphandlingsprocess tar sin tid och det var också anledningen till att beslutet om flytten var mer angeläget än att färdigställa idéarbetet med vad som kan inrymmas i huset istället. Det går inte heller att erbjuda lokalen till andra hyresgäster innan man vet hur stor yta som kan tas i anspråk.

•Vår bedömning är att det inte är en hållbar, långsiktig lösning att fortsätta driva Ölme museala diversehandel med hjälp av årliga driftbidrag. Trots en insats om 300 000 kr (varav driftbidrag 200 000 kronor och hyresersättning 100 000 kronor) i skattemedel per år bär sig inte verksamheten och inte heller fastigheten bär sin egna kostnader. En parameter inför utredningen var just behovet av att se över hyressättningen från fastighetsavdelningens perspektiv. För att kunna bevara och utveckla Ölme museala diversehandel föreslår vi att flytta in verksamheten i kulturens drift och genom en lokalisering i kulturkvarteret Vågen få till en samverkan med det Historiska museet. En hyreskostnad, sannolikt lägre, finns även för den nya lokalen och som förslaget anger skulle den finansieras genom att motsvarande medel tillförs kulturförvaltningen från turismens hyresbudget för verksamheten.

•Det är enbart omlokalisering av den museala samlingen som förslaget avser. Musikföreningar som haft olika aktiviteter i lokalen och i parken berörs inte av flytten i någon direkt mening. Nuvarande entreprenör har enligt egen utsago visserligen upplåtit kommunens lokal till dessa föreningar gratis men ingen hyra har heller utgått. Det är vår förhoppning att musik- och kulturföreningar ska vilja fortsätta hålla sina uppskattade och välbesökta arrangemang i Stadsparken och det är likaså en förhoppning att närliggande caféer och restauranger ska kunna dra nytta av och serva besökare till dessa arrangemang.

•Vi vill satsa på turismen både i kulturkvarteret och i nya Stadsparken!

KF har beslutat att stärka kvarteret Vågen som kulturkvarter och Ölme museala diversehandel skulle berika besöksmålet och ge samordningsvinster med det Historiska museet. Den investeringsbudget, 500 000 kronor, som äskats för 2020 är för att bekosta de mest nödvändiga åtgärderna i denna utveckling och rimlig med hänsyn tagen till kommunens övriga investeringsbehov nästa år.

•Det finns flera goda idéer om vad besöksmålet i Stadsparken skulle kunna utgöras av framöver med inriktning mot Vänern, skärgården, evenemang, cykelturism…etc. Att kommunen på förhand skulle bestämma exakt vilka verksamheter som ska in i magasinsbyggnaden vore dock inte fruktbart. Det är en utvecklingsprocess vi vill föra i dialog med besöksnäringen och utifrån näringens behov och intressen som ska vara öppen för både nuvarande eller nya intressenter att engagera sig i. Vi bedömer att Stadsparken är en attraktiv plats där det bör gå att få in en eller flera aktörer på mer marknadsmässiga villkor.

•Paret Svahnberg som överlät museet till kommunen hade önskemål om att det skulle inhysas i byggnaden på Svinvallen. Det var dock inget villkor och det finns inga hinder i överlåtelsen att flytta samlingen. Nu har förutsättningarna, inte minst de ekonomiska, förändrats. En flytt vore därför ett ansvarsfullt sätt att se till att bevara det besöksmål som museet utgör och samtidigt bereda möjligheter för fler verksamheter att finnas och verka i den vackra och värdefulla magasinsbyggnaden i Kristinehamns nya Stadspark.

Kjell Ljung är en eldsjäl och engagerad som de flesta i branschen, men det är inte upp till en enskild näringsidkare att själv bestämma om den framtida driften av ett kommunalt uppdrag, oavsett hur väl utfört uppdraget är. Det är ett politiskt beslut.

Tjänstemannagruppen genom Ulrika Ganterud Evermark, Turistchef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.