Kristinehamn har mycket att tacka Olson för

Insändare
PUBLICERAD:
Picassoskulpturen hamnade i Kristinehamn tack vare Bengt Olsons arbete.
Foto: Magnus Carlsson

1. I en artikel i NKP 11/3 -19 uttrycks olika skäl varför någon ersättning till Bengt Olson inte ska utgå, när det gäller den av kommunen beställda skulpturen Vattenåder. Ett skäl är att Bengt Olson pga bristande hälsa, delvis orsakad av kraftig tidsutdräkt från kommunens sida i tidigare förhandlingar, inte tror sig kunna slutföra det av honom igångsatta arbetet. Detta anser kommunen vara avtalsbrott från Bengt Olsons sida och alltså ingen ersättning. Å andra sidan kommer kommunen, enligt tf kommundirektör Peter Eskebrink, inte rikta några krav på Bengt Olson, att han ska betala kommunens kostnader.

2. Ett annat skäl, som kommunen framhåller för att inte betala är att den upptäckt att den, enligt kommunallagen inte har laglig rätt att betala ut ersättning till Bengt Olson, ty då skulle "ett otillbörligt gynnande av enskilt ske" och detta skulle stå i strid med kommunallagen. Var i kommunallagen finns grund för detta påstående och om det är så, hur är det i så fall tillämpligt på överenskommelsen mellan Bengt Olson och kommunen?

3. Ytterligare ett skäl för att inte betala Bengt Olson är att kommunen inte har för avsikt att betala för arbete som inte utförts. Bengt har utfört arbete och ska ha ersättning, men kunde även få ersättning utan arbete eftersom det för några tidigare i kommunen anställda inte gäller detta krav.

4. Jag vill i vårens och turismens tid tacka Bengt för hans troligen största insats för Kristinehamn -Picassoskulpturen - hur hans skicklighet i yrkets konstnärliga uttrycksformer, hans öppenhet för nya intryck och hans sätt att möta och bemöta människor gav honom möjlighet att lyckas med det nästan omöjliga, övertyga Pablo Picasso att placera en av sina monumentalskulpturer vid Vänerns strand i Kristinehamn och nu står hon där, Jacqueline, och bevakar och berikar inloppet till staden.

Vidor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.